Aktywność fizyczna i starzenie – komunikat

Monika Firkowska

Instytut Sportu i Nauki w Poznaniu

Pod koniec 2018 roku 26 naukowców z dziewięciu krajów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe spotkało się, aby osiągnąć konsensus w sprawie roli aktywności fizycznej wśród osób starszych. Wnikliwej analizie poddano wszystkie ważne obszary życia seniora: zdrowie i sprawność czynnościową oraz zdolności poznawcze i społeczne. Zaprezentowane wyniki i wnioski oparto na wieloletnich badaniach wśród osób starszych należących do różnych społeczności, u których stan zdrowia uznano za dobry oraz tych, u których zdiagnozowano choroby neurodegeneracyjne, charakterystyczne dla wieku starszego, np. chorobę Alzheimera lub Parkinsona.

Oto niektóre z zaprezentowanych przez naukowców korzyści wynikających z regularnej aktywności fizycznej osób starszych:

  1. Aktywni fizycznie seniorzy w porównaniu z ich nieaktywnymi fizycznie rówieśnikami są w mniejszym stopniu narażeni na upadki, złamania, bóle mięśniowo-szkieletowe, choroby sercowo-naczyniowe i ograniczenie samodzielności. Dowody naukowe sugerują na niższą przedwczesną śmiertelność u seniorów aktywnych fizycznie.
  2. Ćwiczenia fizyczne powinny być wykorzystywane do poprawy zdolności czynnościowych, a także stanowić główny element profilaktyki wielu chorób.
  3. Obniżenie funkcji poznawczych może zostać opóźnione lub spowolnione poprzez regularne ćwiczenia fizyczne. Nawet 10-minutowe intensywne ćwiczenia powodują mierzalne, krótkotrwałe korzyści dla wydajności poznawczej.
  4. Poczucie własnej skuteczności (a zatem i samodzielność) wzrasta wśród aktywnych fizycznie osób starszych.

Ze względu na heterogeniczność populacji ludzi starszych wymaga się odpowiedniego dostosowania programów aktywności fizycznej dla seniorów w celu osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów.

Piśmiennictwo:

  1. Bangsbo J, Blackwell J, Boraxbekk C-J, Caserotti P, Dela F, Evans AB, … Viña J (2019). Copenhagen Consensus Statement 2019: Physical Activity and Ageing. British Journal of Sports Medicine, bjsports–2018–100451.